[[MenuBar]]
 
 *動画像 [#o2534c53]
 [[MPEG-4]]
 
 *静止画像 [#h7ab144b]
 [[ImageMagick]]~
 [[PNGファイルヘッダ]]~
 
 *音響、音声 [#zc9b9a1a]
 *音響・音声 [#zc9b9a1a]
 [[AAC]]~
 [[AMR]]~
 [[AMR-WB]]~
 [[G.711]]~
 [[G.722]]~
 [[G.723.1]]~
 [[G.726]]~
 [[G.728]]~
 [[G.729]]~
 
 *伝送・同期 [#g03b9d3b]
 [[同期方式]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS